หน้าแรก

ทนายความชลบุรี

text
contact

สำนักกฎหมายฐิติวัจน์

ยินดีให้บริการปรึกษาเรื่องกฎหมาย และรับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาทั่วราชอาณาจักร โดยเรายังมีบริการงานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับลิค (Notary Public) โดยทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 20 ปี ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน

“บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้วยความเต็มใจ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ”

ico_read
ico_read
service
readme
service

equipo-abogados-negocios-trabajando-juntos-abogado-reunion_37714-531ให้บริการปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและ ข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำความเห็นกฎหมาย พร้อมเสนอแนะ ตรวจร่างสัญญาและแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่างสัญญาต่างๆ จัดส่งข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงาน ร้าน ต่างๆ และบุคคลทั่วไป

can-bang-thi-truongรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในชั้นศาลและนอกชั้นศาล

Group of businesspeople or lawyers discussing contract papers and financial figures while sitting at the table. Close-up of human hands at meeting or negotiations. Success and communication concept.

Group of businesspeople or lawyers discussing contract papers and financial figures while sitting at the table. Close-up of human hands at meeting or negotiations. Success and communication concept.

คดีแพ่ง

กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ซื้อขาย ผิดสัญญา อุบัติเหตุ ละเมิด เรียกร้องค่าเสียหาย จำนอง คดีที่ดิน สินเชื่อ คดีบัตรเครดิต เดบิต บัตรต่างๆ เป็นต้น

criminal-lawyers-melbourne-1000คดีอาญา

ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ทำร้ายร่างกาย คดียาเสพติด คดีบุกรุก รับของโจร คดีเช็ค เป็นต้น

how-do-divorces-work-nowadaysคดีแรงงาน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และกฎข้อบังคับอื่นๆตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ให้คำปรึกษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน เรียกค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าจ้าง ถูกเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม

why-need-family-lawyerคดีครอบครัวและมรดก

กฎหมายสมรส หย่า ค่าเลี้ยงดู บุตรบุญธรรม พินัยกรรมต่างๆ การตั้งผู้จัดการมรดก และผู้ปกครองผู้เยาว์ การขออุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นตัวแทนดำเนินการเรื่องมรดก

real-estate-agent-offer-hand-f-207905668-768x512ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney รับรองสำเนาเอกสาร รับรองคำแปล รับรองลายมือชื่อ เอกสารบริษัท บริการนอกสถานที่. โดยทนายความที่ทำหน้าที่เป็น Notarial services Attorney และนำเอกสารนั้นไปใช้ได้ทั่วโลก.

family-law-portalงานบริการด้านสัญญาต่างๆ

 1. สัญญาขาย
 2. สัญญาเช่า
 3. สัญญาจำนอง
 4. สัญญาโอนหุ้น
 5. สัญญาว่าจ้าง
 6. สัญญาการทำงาน
 7. สัญญาว่าจ้างแรงงาน
 8. สัญญานายหน้า
 9. ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือสัญญาข้อตกลงต่างๆ

equipo-abogados-negocios-trabajando-juntos-abogado-reunion_37714-531ให้บริการปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและ ข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำความเห็นกฎหมาย พร้อมเสนอแนะ ตรวจร่างสัญญาและแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่างสัญญาต่างๆ จัดส่งข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงาน ร้าน ต่างๆ และบุคคลทั่วไป

can-bang-thi-truongรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในชั้นศาลและนอกชั้นศาล

Group of businesspeople or lawyers discussing contract papers and financial figures while sitting at the table. Close-up of human hands at meeting or negotiations. Success and communication concept.

Group of businesspeople or lawyers discussing contract papers and financial figures while sitting at the table. Close-up of human hands at meeting or negotiations. Success and communication concept.

คดีแพ่ง

กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ซื้อขาย ผิดสัญญา อุบัติเหตุ ละเมิด เรียกร้องค่าเสียหาย จำนอง คดีที่ดิน สินเชื่อ คดีบัตรเครดิต เดบิต บัตรต่างๆ เป็นต้น

criminal-lawyers-melbourne-1000คดีอาญา

ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ทำร้ายร่างกาย คดียาเสพติด คดีบุกรุก รับของโจร คดีเช็ค เป็นต้น

how-do-divorces-work-nowadaysคดีแรงงาน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และกฎข้อบังคับอื่นๆตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ให้คำปรึกษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน เรียกค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าจ้าง ถูกเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม

why-need-family-lawyerคดีครอบครัวและมรดก

กฎหมายสมรส หย่า ค่าเลี้ยงดู บุตรบุญธรรม พินัยกรรมต่างๆ การตั้งผู้จัดการมรดก และผู้ปกครองผู้เยาว์ การขออุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นตัวแทนดำเนินการเรื่องมรดก

real-estate-agent-offer-hand-f-207905668-768x512ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney รับรองสำเนาเอกสาร รับรองคำแปล รับรองลายมือชื่อ เอกสารบริษัท บริการนอกสถานที่. โดยทนายความที่ทำหน้าที่เป็น Notarial services Attorney และนำเอกสารนั้นไปใช้ได้ทั่วโลก.

family-law-portalงานบริการด้านสัญญาต่างๆ

 1. สัญญาขาย
 2. สัญญาเช่า
 3. สัญญาจำนอง
 4. สัญญาโอนหุ้น
 5. สัญญาว่าจ้าง
 6. สัญญาการทำงาน
 7. สัญญาว่าจ้างแรงงาน
 8. สัญญานายหน้า
 9. ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือสัญญาข้อตกลงต่างๆ