ทนายความ

ทนายความประจำสำนักกฎหมายฐิติวัจน์

pharadorn

นายภราดร โรจนเดชานนท์

เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 1899/2542
Tel : 081 177 6869

ให้คำปรึกษาอรรถคดี – รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีแรงงาน, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค
รับรองลายมือชื่อในเอกสารบริษัทจำกัด , บริษัทมหาชนจำกัด , เอกสารที่นำไปใช้ต่างประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :
กรรมการสภาทนายความจังหวัดชลบุรี ( 3 สมัย )
อนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการทางการแพทย์ จังหวัดชลบุรี ตามมาตรา 41 ( 3 สมัย )
อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดชลบุรี ( 3 สมัย )
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

3lawyer_r1_c1

นายโสภณ เชี่ยวประสิทธิ์

เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 17683/2529
Tel: 085 816 1683

ให้คำปรึกษาอรรถคดี
รับว่าความ คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีแรงงาน, คดีปกครอง, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค

3lawyer_r3_c1

นายไกรเทพ ทองนาค

เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 812/2529
Tel: 081 654 4299

ให้คำปรึกษาอรรถคดี
รับว่าความ คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีปกครอง, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค

3lawyer_r9_c1

นายสมศักดิ์ ทารินทร์

เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 1226/2538
Tel: 081 945 6064

ให้คำปรึกษาอรรถคดี – รับว่าความ
คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค

ประสบการณ์การทำงาน :
– ประธานชมรมทนายความจังหวัดชลบุรี
– กรรมการสภาทนายความจังหวัดชลบุรี
– กรรมการสภาทนายความภาค 2

tanakit

นายธนกฤต ธรรมศิรารักษ์

เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 263/2539
Tel: 098 923 1491

ให้คำปรึกษาอรรถคดี รับว่าความคดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค

titiphom

นายตฤณ ทิพยไกรศร

เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 2383/2560
Tel: 084 516 1652

ให้คำปรึกษาอรรถคดี – รับว่าความ
คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีแรงงาน, คดีครอบครัว, คดีผู้บริโภค รับจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท

หนังสือรับรอง

1index_r4_c2-removebg-preview